Cắt mạng 2G định vị Gps

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979