định vị gps sài gòn

MB: 0965.825.925 MN: 0936.162.269