định vị gps xe tự lái

MB: 0965.825.925 MN: 0936.162.269