định vị không dây dùng như thế nào

MB: 0985.866.939 MN: 0936.162.269