Định vị không dây và một số lưu ý

MB: 0985.866.939 MN: 0936.162.269