định vị ô tô VT08S

MB: 0965.825.925 MN: 0936.162.269