phù hiệu xe tải là gì

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979