phù hiệu xe tải là gì

MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979