So sánh định vị VT02S với S09A

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979