định vị a1 hết hạn

MB: 0985.866.939 MN: 0936.162.269