tại sao phải gia hạn phần mềm định vị gps

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979