xem định vị khi không có 3G

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979